Wymogi formalne wniosku oraz właściwość Sądu w sprawie o zagrożenie nakazaniem zapłaty sumy pieniężnej za niewykonywanie kontaktów

Gdy nasz problem z kontaktami z dzieckiem przybiera na sile nie ma na co czekać. Zacznijmy krok po kroku formułować do Sądu wniosek o zagrożenie nakazaniem zapłaty odpowiedniej kwoty pieniężnej (wniosek o egzekucję kontaktów).  Dzisiaj kilka słów poświęcę kwestiom formalnym oraz tym związanym z właściwością Sądu, do którego możemy skierować nasz wniosek o zagrożenie nakazaniem zapłaty ustalonej kwoty pieniężnej.

Postępowanie w sprawach dotyczących kontaktów z dzieckiem – jako, że jest to postępowanie opiekuńcze toczy się przed sądem rejonowym.  Wniosek o zagrożenie nakazaniem zapłaty powinniśmy więc skierować do Wydziału Rodzinnego i Opiekuńczego Sądu Rejonowego miejsca zamieszkania lub pobytu dziecka. Miejsce zamieszkania dziecka określamy zgodnie z art. 26 kodeksu cywilnego, a więc jest to miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej. Jeżeli natomiast władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejscem zamieszkania dziecka będzie adres tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa.

We wniosku powinniśmy wskazać również wnioskodawcę i uczestników postępowania.

Wnioskodawcą jesteśmy my, a więc podajemy swoje dane osobowe jak imię i nazwisko, nasze miejsce zamieszkania oraz numer PESEL.

Uczestnikiem będzie osoba, od której chcemy wyegzekwować prawidłową realizację kontaktów, czyli najczęściej drugi z rodziców. Wniosek musi zawierać miejsce zamieszkania osoby będącej uczestnikiem, natomiast PESEL nie jest niezbędny do nadania sprawie dalszego biegu, aczkolwiek jeśli go znamy możemy ułatwić pracę Sądowi i go podać.

Wniosek o egzekucję kontaktów podlega opłacie sądowej w wysokości 40 zł. Możemy ją uiścić wykonując przelew bankowy na  rachunek bieżący dochodów właściwego Sądu i udokumentować to dołączonym potwierdzeniem przelewu załączonym do składanego wniosku bądź też dokonać wpłaty bezpośrednio w kasie sądu.

Jeśli nieszczęśliwie zapomnieliśmy o opłaceniu wniosku przewodniczący Sądu wezwie nas do jego opłacenia w terminie tygodniowym od chwili doręczenia wezwania. Uiszczenie stosownej opłaty w terminie spowoduje, że wniosek wywoła skutki już od chwili jego pierwotnego wniesienia. Negatywne skutki w postaci zwrotu wniosku czekają nas dopiero, gdy nie uzupełnimy brakującej opłaty terminie wynikającym z wezwania przewodniczącego.

Dodatkowym wymogiem formalnym jest dołączenie do wniosku odpisu wykonalnego orzeczenia albo wykonalnej ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem.

Wymaganym załącznikiem jest również odpis naszego wniosku, który Sąd będzie doręczał pozostałym uczestnikom. Jeśli więc składamy do Sądu wniosek, w którym występujemy jako jedyny wnioskodawca, a po stronie przeciwnej występuje tylko jeden uczestnik wskazanym jest, abyśmy przygotowali trzy wnioski: jeden dla Sądu, jeden dla uczestnika oraz jeden dla siebie. Na egzemplarzu, który zostawiamy dla siebie Pani z dziennika podawczego Sądu  przybije nam potwierdzenie jego złożenia. Wniosek możemy wysłać do Sądu również drogą pocztową, ale pamiętajmy, że warto zainwestować wtedy w zwrotne potwierdzenie odbioru.

Nie zapominajmy, że jeśli nasz wniosek zawiera dołączone dowody w postaci dokumentów (chociażby wydruków maili z korespondencji z naszym przeciwnikiem) to ich kserokopie musimy dołączyć także do odpisów wniosku przeznaczonych dla występujących w sprawie uczestników.

W myśl zasady „kto pyta nie błądzi” -jeśli nadal macie wątpliwości – śmiało, jestem do Waszej dyspozycji.

 

13 komentarzy

  1. Szanowny Panie,

   zgodnie z art. 59815 k.p.c. wysokość kwoty, którą określamy we wniosku o zagrożenie nakazaniem zapłaty, kształtowana jest poprzez sytuację majątkową osoby zobowiązanej. W tym kontekście istotne będą uzyskiwane dochody np. z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia czy też z innych źródeł, jak też stan majątku osoby zobowiązanej. W przypadku, gdyby zobowiązany wykazywał brak dochodów, próbując tym samym uzyskać orzeczenie Sądu oddalające wniosek należy odwołać się do możliwości zarobkowych zobowiązanego.
   Z drugiej strony kwota zagrożenia nakazaniem zapłaty musi być na tyle wysoka, aby mobilizowała zobowiązanego do realizacji postanowienia o kontaktach. Zatem bez szczegółowej analizy okoliczności danej sprawy nie jest możliwym wskazanie konkretnej- adekwatnej do sytuacji stron- kwoty.

   Pozdrawiam,

   Joanna Szewczyk- Stępień
   Adwokat

   1. Co w przypadku gdy matka dziecka utrudnia mi kontakt, nie pracuje, jest w ciąży (sama nie wie z kim), jest na L4…
    Dwójka młodszych dzieci uciekła od niej po pobiciu przez dziadka na moich oczach 26.06.2016 i nie utrzymuje z nimi kontaktu. Nic nie robi, żeby ustalić kontakty tymczasowe. Najstarsza córka została tam bo akurat w chwili pobicia była w domu i nic nie widziała. Mam Sądownie przyznaną opiekę na czas trwania postępowania nad dwójką młodszego rodzeństwa a matka skutecznie izoluje najstarszą córkę przede mną bo czeka Nas badanie w OZSS i robi jej pranie mózgu.

    1. Szanowny Panie,
     Czy ma Pan zabezpieczone kontakty z najstarszą córką na czas trwania postępowania? Jeśli nie to proszę złożyć wniosek o zabezpieczenie kontaktów. Dopiero wtedy będzie mógł Pan wszcząć postępowanie egzekucyjne co do kontaktów.

     Pozdrawiam,
     Joanna Szewczyk-Stępień

     1. mam Postanowienie, z grudnia 2015 w którym mam ustalone kontakty z trójką dzieci. Po pobiciu 26.06.2016 złożyłem wniosek o zabezpieczenie miejsca zamieszkania zamieszkania trójki dzieci u mnie ale Sąd zabezpieczył tylko dwójkę młodszego rodzeństwa u mnie resztę wniosków odrzucił zostawiając najstarszą córkę u matki. Czyli tamto postanowienie z grudnia ustalające kontakty jest nieważne?? Muszę pisać kolejny wniosek o zabezpieczenie kontaktów z najstarszą córką?

     2. Postanowienie z grudnia 2015 r. jest ważne i ma Pan prawo do realizowania kontaktów z najstarszą córką zgodnie z nim. W takim wypadku może Pan składać do Sądu wniosek o egzekucję kontaktów.

 1. Dzień dobry, jesteśmy z żoną w trakcie rozwodu, wszystkie sprawy o alimenty i kontakty ma teraz jeden sąd ten rozwodowy, to nie jest ten rejonowy o którym Pani pisze. Żona zabrała syna do anglii i w ogóle nie mam znim kontaktu pomimo nakazu sądu. Czy mam sprawę o zapłatę za nieprzyprowadzanie dziecka wysłać tam, gdzie wszystkie sprawy są teraz czy do tego rejonowego? Z góry dziękuję za pomoc.
  Radosław Tomczyk

  1. Szanowny Panie,
   proszę zgłosić żądanie zagrożenia nakazaniem zapłaty w postępowaniu rozwodowym. Sąd Okręgowy orzekając o rozwodzie będzie rozstrzygał także w przedmiocie kontaktów z dzieckiem, a przy tej okazji w celu zapewnienia wykonywania kontaktów może także od razu zagrozić nakazaniem zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej, jeśli istnieje uzasadniona obawa naruszania przez matkę obowiązków wynikających z postanowienia regulującego kontakty. Aktualna sytuacja, w której kontakty się nie odbywają jak najbardziej uzasadnia złożenie takiego wniosku.
   Pozdrawiam i życzę powodzenia,
   Joanna Szewczyk- Stępień

 2. Dzień dobry,

  w sprawie zapadł wyrok, który oddalił wniosek o zagrożenie zapłatą sumy pieniężnej za nie wykonywanie kontaktów.

  Chcę złożyć zażalenie. Jaka opłatę trzeba będzie uiścić, jaka jest podstawa prawna?

  Nie znajduję tego w ustawie o kosztach cywilnych, może źle szukam 🙁

 3. Czy jest możliwość złożenia wniosku o zagrożenie nakazaniem zapłaty sumy pieniężnej matce dziecka i jednocześnie kuratora do nadzoru nad sprawowaniem władzy rodzicielskiej przez matkę? (nie wiem jak się fachowo nazywa taki wniosek – znalazłam to tylko przy ograniczeniu władzy rodzicielskiej ale chyba nie oto chodzi… (matka nastawia dziecko przeciwko ojcu, wynikiem czego jak ojciec przyjeżdża po dziecko wybucha ono płaczem i twierdzi, że nie chce jechać – stwierdzono badaniami Rdoku, że ewidentny wpływ na zachowania dziecka ma matka, a dziecko zachowuje się w stosunku do niej lojalnie).

  1. Szanowna Pani,

   sprawy dotyczące ograniczenia władzy rodzicielskiej nie mogą być łączone w jednym postępowaniu ze sprawą o zagrożenie nakazaniem zapłaty, które jest postępowaniem wykonawczym. Ustanowienie nadzoru kuratora nad wykonywaniem władzy rodzicielskiej jest w istocie ograniczeniem tejże władzy i może toczyć się z wniosku bądź z urzędu. Do Sądu Rodzinnego składa się wówczas wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej. 

   Można również przy regulowaniu kontaktów ustanowić nadzór kuratora podczas przekazywania dziecka na spotkanie, natomiast takie rozwiązanie wiąże się z koniecznością ponoszenia kosztów jego obecności i nie ingeruje w kwestie władzy rodzicielskiej, lecz okreśa jedynie sposób wykonywania kontaktów. Może Pani na ten temat poczytać tutaj- http://egzekucjakontaktow.pl/index.php/2016/09/19/kurator-sadowy-przy-kontaktach-ile-kosztuje-i-kogo-obciaza/. 

   Pozdrawiam,

   Joanna Szewczyk- Stępień 

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *