Jak domagać się zwrotu kosztów postępowania o egzekucję kontaktów?

Zasadą, w toku spraw procedowanych w postępowaniu nieprocesowym, jest ponoszenie przez każdego z uczestników kosztów własnego udziału. W praktyce sądy najczęściej orzekają kierując się powyższą regułą, wyrażoną wprost przez art. 520§1 k.p.c. Oznacza to, że żadna ze stron nie jest obowiązana do zapłaty na rzecz drugiej. Wnioskodawcy, który uiścił opłatę sądową pozostali uczestnicy nie zwracają mu w żadnej części, nie partycypują w kosztach zastępstwa adwokackiego.

Postępowanie o egzekucję kontaktów umiejscowione zostało wśród przepisów znajdujących się pod władztwem norm postępowania nieprocesowego, co przesądza, że rozstrzygnięcie o kosztach będzie regulowane przez art. 520 k.p.c. Wskazany przepis w treści §2, pod warunkiem spełnienia wskazanych w nim przesłanek, przewiduje możliwość stosunkowego rozdzielenia obowiązku zwrotu kosztów lub włożenia go na jednego z uczestników w całości. Możliwe jest zatem odstąpienie od  reguły ogólnej, o której wspomniałam wyżej.

W mojej ocenie charakter postępowania o wykonanie kontaktów jak najbardziej uprawnia sąd do skorzystania z tej możliwości. W składanych wnioskach o egzekucję kontaktów zawsze należy domagać się od uczestnika zwrotu kosztów procesu i zastępstwa adwokackiego na rzecz wnioskodawcy.

W jednej ze spraw o egzekucję kontaktów prowadzonych przez Kancelarię Sąd I instancji ustalił, iż koszty postępowania i zastępstwa adwokackiego (czyli nasze wynagrodzenie) powinny być ponoszone przez każdą ze stron we własnym zakresie. Sąd zastosował zatem regułę ogólną z art. 520§1 k.p.c. Dlaczego wyżej wymienione rozstrzygniecie w zakresie kosztów zostało zaskarżone? Przede wszystkim sąd w całości uwzględnił wniosek o nakazanie zapłaty sumy pieniężnej na rzecz klienta. Skoro wnioskodawca w całości sprawę „wygrał” to jest to podstawa do orzekania o kosztach postępowania w oparciu o art. 520§2 k.p.c. Nie wchodząc w dalsze szczegóły taka interpretacja stanowiła trzon złożonego zażalenia.

W pełni potwierdził ją wyrok sądu odwoławczego, który zażalenie uwzględnił w całości. Przytaczając z uzasadnienia: „Odnosząc powyższe rozważania do realiów rozpoznawanej sprawy należy stwierdzić, iż interesy wnioskodawcy i uczestniczki w toczącym się postępowaniu były sprzeczne. Wnioskodawca dążył do wykazania niewykonywania obowiązków przez uczestniczkę i tym samym nałożenia na nią obowiązku zapłaty odpowiedniej kwoty pieniężnej. W tej sytuacji należało zasądzić od uczestniczki koszty postępowania na rzecz wnioskodawcy, którego wniosek został uwzględniony w całości.”

Zamieszczam ten krótki wyciąg z uzasadnienia postanowienia Sądu Okręgowego, aby stanowił dla Państwa merytoryczne wsparcie przy ewentualnym wnoszeniu zażalenia.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *